Lions FjerritslevInformationAktiviteter / BegivenhederBestyrelseUngdomsudveksling   
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

Klubregler for

Lions Club Fjerritslev

 

Formålet med Klubhåndbogen er at lette det daglige Lionsarbejde.

Klubhåndbogen gælder for Lions Klub Fjerritslev.

Klubhåndbogen indeholder klubbens vedtægter som er vedtaget på klubbens generalforsamling den 24. april 2008, revideret på generalforsamlingen den  april 2012.

 

 

Slettestrand den 22. april 2010.

På bestyrelsens vegne

Præsident Peter Toft & vicepræsident Lasse Christensen

 

 

 

 

LIONS CLUB FJERRITSLEV

Klubbens navn er Lions club Fjerritslev  i Jammerbugt kommune.

Lions club Fjerritslev er tilsluttet "The International Associations of Lions Clubs" (LCI)  

og er en del af "Multipeldistrikt 106 Danmark" og er således forpligtet til at overholde sammenslutningens lov og vedtægter, der indeholder bestemmelser bl.a. om sammenslutningens formål, medlemsskab i klubberne, repræsentation på distriktsmøderne, betaling af kontingent samt foretagelse af visse løbende indberetninger.

LC Fjerritslev er chartret den 8. juni 1985.

Ved chartringen forpligtede klubben sig til at virke i overensstemmelse med Lionsorganisationens idealer og til at overholde de rammeregler, der er fastsat i de internationale love. 

Derudover kan klubben i vid udtrækning organisere sig og arbejde i overensstemmelse med lokale ønsker og forhold.

 

 

Lokale forhold - herunder principielle beslutninger

Lions club Fjerritslev afholder ordinære klubmøder på Rønnes Hotel, Kystvejen 25, Slettestrand

- den 3.  torsdag i hver måned  (excl. juli & august). Klokken 18.30

 

Lions club Fjerritslev lægger vægt på det internationale og nationale fællesskab, som klubben

er en del af. Derudover tillægger klubben følgende afgørende betydning:

Kammeratskab og socialt fællesskab blandt klubbens medlemmer.

Åbent og positivt forhold til lokalsamfundet.

Erhvervsmæssig bredde i medlemskredsen og at have mindst 23 medlemmer.

Klubben støtter lokalt og internationalt hjælpearbejde.

At alle medlemmer føler sig godt tilpas ved at komme til klubmøderne og at hver enkelt deltager i arrangementerne får en god oplevelse. Dette er præsidentens fornemste opgave.

 

 

Program for klubmøder opbygges af følgende dele :

Bestyrelsen udarbejder dagsorden for det enkelte møde ugedagen før klubmødet.

Indledning, socialt samvær med fællesspisning

Afvikling af forretningssager.

Særligt emne (eksempelvis : medlemsindslag, gæst eller eksternt besøg)

Afslutning af det officielle møde ved løvetæmmer og derefter socialt samvær.

 

 

Klubmøder uden dagsorden:

For at styrke de sociale relationer mellem medlemmerne, holdes der efter behov sammenkomster uden dagsorden, medlemmerne hygger sig sammen omkring aftenens emne.

 

 

Klubmøder.

Klubmøder afholdes, som beskrevet under "lokale forhold" på side 2.

Bestyrelsen fastlægger dagsorden for hvert møde og udsender den til medlemmerne.

Beslutning om tidspunkt og sted træffes på et sådant møde.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære møder.

På klubmøderne træffes beslutning om iværksættelse af aktiviteter og om anvendelse af de midler, der er indkommet ved sådanne.

I tilfælde af særlig betydningsfulde afgørelser bør det påses, at sagen behandles på to på hinanden følgende møder.

Klubmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i denne vedtægt.

 

Bestyrelsen er ansvarlig : for uddeling af midler fra aktivitetskassen til humanitære og alment  velgørende eller på anden måde alment nyttigt formål.

Bestyrelsen skal på næste medlemsmøde redegøre for alle uddelinger.

Bevillinger på over 2.000 kr. skal godkendes på  klubmøde.

Efter motiveret ansøgning, kan bestyrelsen bevilge et medlem orlov i op til 1 år.

I orlovsperioden betales et kontingent svarende til klubbens medlemskontingent til distriktet og til Lions International.

 

Udvalg.

Formanden for faste udvalg starter med at udarbejde en arbejdsplan for funktionsåret.

 

Planen bør have følgende indhold :

                      Udvalgsformanden er ansvarlig for udvalget og redegør på årets første klubmøde for

                      udvalgets aktiviteter, mål og planer for året.          

                      fastsættelse af udvalgsmøder for resten af året

                      fastsættelse af datoer for årligt tilbagevendende arrangementer og projekter

                      evt. budget for udvalgets område.

                      Formanden er ansvarlig for opfølgning af indgåede aftaler og aktiviteterne.

 

Udvalgenes formål er at tilvejebringe ressourser for at løse opgaverne i udvalget

De afgående udvalg afgiver ved den ordinære generalforsamling en kort beretning om

udvalgets arbejde i året, og udfærdiger et regnskab til kasseren. Udvalgene føre en logbog

over væsentlige data, der kan have værdi for efterfølgeren.

 

 

Gaver.

L.C. Fjerritslev har en politik for gaver og opmærksomheder ved særlige lejligheder :

                      Runde fødselsdage 30- 40- 50- 60- 70- 75

                      Brylluper

                      Sølvbrylluper

                      Ved sygdom

                      Ved død

                      Gaver til gæster  (ikke Lions )

                      Konfirmation ( Telegram )

 

Deltagelse i møder.

Arrangement

Tilskud

Distriktsmøder

Til delegater + ægtefæller ydes mødeafgift, betaling for

gallafest og overnatning. Til øvrige deltagere ydes mødeafgift.

Årsmøder

Mødeafgift. Evt. Yderligere tilskud kun efter vedtagelse  på klubmøde

Zonemøder

Udgifter til fortæring

Jubilæer i Lions

Præsidentparret  + 1 par:  Udgifter til fortæring

Charterfester i zonen

Præsidentparret  + 1 par:  Udgifter til fortæring

Øvrige indbydelser

Præsidentparret + 1 par: Udgifter til fortæring efter

godkendelse på klubmøde.

 

                                                           


Nærværende note skal betragtes som en aktuel profilering af klubben.

Det er bestyrelsens ansvar at sørge for løbende ajourføring af noten i henhold til fremtidige  ændringer af klubbens daglige arbejde.


 

Medlemsudvalget.

Medlemsudvalget skal tage sig af medlemsplejen i klubben

Nye medlemmer er med i medlemsudvalget indtil de har skaffet et nyt medlem.

Medlemsudvalgets formand er P.

Det er medlemsudvalgets opgave at sikre at det nye medlem og klubkammeraterne befinde sig godt med hinanden.

Medlemsudvalget behandler forslag om nye medlemmer og opmuntre andre klubmedlemmer til at  komme med forslag til nye medlemmer.

 

Nye medlemmer.

Enhver Lions kan fremsætte forslag til optagelse af nye medlemmer og dermed bliver han sponsor og vejleder for det nye medlem i mindst et år.

P forelægger de indkomne forslag på et medlemsmøde til medlemmernes godkendelse.

Forslag til nye medlemmer skal godkendes enstemmigt på et medlemsmøde.

Efter mødet kan ethvert medlem inden 8 dage overfor P nedlægge veto vedr. forslaget, hvorefter dette bortfalder.

Godkendes den foreslåede person, kan sponsor derefter invitere til at deltage i klubbens møder m.m. som gæst, og sponsor underretter sekretæren, så gæstemedlemmet kan få tilsendt dagsorden til medlemsmøderne.

Udvalget påser, at sponsor sørger for at en godkendt medlemskandidat (og dennes ledsager)

får en fyldestgørende information om Lions-organisationen, om Lion's formål, om klubben, dens  medlemmer, aktiviteter m.m..

Udvalget tilrettelægge selve optagelsesceremonien i den form, der sædvanlig er i klubben.

 

 

 

Husk : En sponsor bør aldrig omtale for en kandidat, at vedkommende er foreslået som medlem, eller   invitere kandidaten til klubmøde med optagelse for øje, før kandidatens er gået igennem optagelsesproceduren. Det kan være pinligt at komme og fortælle vennen/familiemedlemmet, at vedkommende ikke er blevet fundet værdig af de andre klubmedlemmer.

 

Optagelse af nye medlemmer.

Efter deltagelse 1 eller 2 klubmøder kan medlemmet optages. 

Optagelsen fortages af P ved et ordinært klubmøde.

Velkomsttalen oplæses, medlemsemblemet udleveres, og det nye medlem bydes velkommen af alle de øvrige tilstedeværende.

Under ceremonien afleveres til det nye medlems ledsager (hjemstedet) en  buket blomster af sponsoren.

 

Hvis et medlem fra en anden klub søger optagelse i klubben vil medlemsudvalget sørge for transfer.

 

Vejledende tekst til velkomsttalen ved optagelsesceremonien :

Kære nye medlem

Du (NN ) har nu ved et par møder haft mulighed for at opleve klubbens medlemmer i Lions regi.

Og vi dig. Du har også kunnet fornemme, hvad der rører sig i Lions Klub Fjerritslev og hvordan vi griber  opgaverne an. Det har du kunnet tilslutte dig, og jeg er derfor glad for i dag at kunne optage dig som medlem af Lions Klub Fjerritslev.

Som din sponsor har orienteret dig om, er vor klub een af mange i hele den verdensomspændende  internationale sammenslutning af Lions klubber, der tæller mere end 1,4 millioner medlemmer. Du vil fremover være velkommen som ven og kammerat i enhver Lions klub overalt i verden.

At være medlem af en Lions klub indebærer et aktivt medlemsskab. Derfor venter vi af dig, at du  deltager i såvel klubbens møder som i dens andre aktiviteter.

Lions Club International er en sammenslutning af humanitære serviceklubber, som er bundet sammen af det fælles motto WE SERVE - vi er til tjeneste. Dette kræver en indsats - også af dig. Når vi har opfordret dig til at blive medlem, er det, fordi vi tror, du har evne og vilje til at yde denne indsats. Men også fordi vi mener, du vil kunne finde dig tilrette i klubbens tone og kammeratskab. Som du ser, er det et privilegium med forpligtelser at være medlem i en Lions klub.  Jeg håber, dit medlemsskab må blive til glæde for dig selv, din Lions klub og for Lions klub International, hvis formål du har erklæret at ville arbejde for.

Hjertelig velkommen i Lions Klub Fjerritslev

 

 

 

Udmeldelse.

Et medlem kan når som helst udtræde af klubben ved skriftlig meddelelse til præsidenten eller sekretæren, men skal alligevel betale forfaldent kontingent til klubben.

Et udmeldt medlem er forpligtet til straks aflevere ting, der tilhører klubben, og at undlade at anvende den internationale sammenslutnings emblem eller andre kendetegn.

 

 

 


 

Udelukkelse.

Et medlem kan efter bestyrelsens bestemmelse udelukkes af klubben, når han indenfor et klubår.

- trods gentagne påmindelser i et halvt år har undladt at betale forfaldent kontingent, eller

- uden at melde forfald er udeblevet fra tre på hinanden følgende medlemsmøder eller fra i alt 6 møder.

Et medlem kan endvidere udelukkes fra klubben, når han i øvrigt og i væsentlig grad tilsidesætter sine pligter overfor den internationale sammenslutning, særlig ved at virke imod Lions Internationals formål eller ved uden fyldestgørende grund at nægte at yde personlig bistand til klubbens aktiviteter. En sådan udelukkelse kræver enstemmighed indenfor bestyrelsen og godkendelse på et medlemsmøde med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

Inden beslutning om udelukkelse træffes, skal bestyrelsen underrette medlemmet om den foreliggende risiko for udelukkelse og derved give ham anledning til selv at udmelde sig.

 

Generalforsamling.

Generalforsamlingen har inden for de grænser, der sættes af Lions Clubs Internationals lov og vedtægter og denne vedtægt, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den indkaldes af præsidenten med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse med dagsorden til hvert enkelt medlem.

Generalforsamlingen vælger selv en dirigent.

Referat af forhandlingerne udarbejdes af klubbens sekretær og underskrives af dirigenten. Beslutninger træffes af de fremmødte medlemmer ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i denne vedtægt.

 

Til generalforsamlingen stiller bestyrelsen forslag om hvem der skal være præsident.

Præsidenten udpeger udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

Deres funktionsperiode indledes ved klubårets begyndelse.

Klubbens regnskabsår er 1/7 - 30/6.

Præsidenten tager oversigt over udvalg og opgavebeskrivelse for udvalgene op til vurdering ved hvert klubårs begyndelse.

Alle medlemmer skal deltage i mindst 1 udvalg eller være medlem af bestyrelsen.

 

Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest den l. maj efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

      1.   Valg af dirigent.

  1. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed.
  2. Kassereren forelægger en oversigt over regnskaberne for såvel klubbens administration som aktiviteterne for den forløbne del af klubåret til godkendelse samt budget for administrationen i det kommende år. Regnskabsåret følger klubåret.
  3. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent  for det nye år, som betalet halvårligt.
  4. Valg af præsident.
  5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  6. Den nyvalgte Præsident udpeger udvalgene.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Eventuelt.

 

 

Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig meddelelse til præsidenten inden l. marts.

Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang, som dirigenten bestemmer.

Valgene af præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det følgende klubår.

Alle valg skal på begæring af blot et medlem ske skriftligt.

Intet medlem kan nægte at modtage generalforsamlingens valg.

 

Præsidenten.

Præsidenten repræsenterer klubben. Han leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøder enten personligt eller ved en af ham udpeget stedfortræder. Han nedsætter efter forhandling med bestyrelsen såvel stående som særlige udvalg. Han er berettiget til at deltage i alle udvalgsmøder.

 

Vicepræsident.

Vicepræsidenten er dirigent ved klubmøderne.

Vicepræsidenten træder ved præsidentens forfald i hans sted. Vicepræsidenten indstilles normalt til valg som præsident for det efterfølgende klubår.

 

Kassereren.

Kassereren fører klubbens regnskaber, såvel det der vedrører klubbens administration "Klubkassen", som det der vedrører klubbens aktiviteter "Aktivitetskassen". Disse to regnskaber skal holdes skarpt adskilt fra hinanden.

Han må drage omsorg for, at klubbens midler ikke anvendes i strid med denne vedtægt, og herunder at indsamlede midler ikke anvendes til klubbens administrative  formål. Ved udgangen af klubsåret

(1/7 - 30/6) udfærdiger han årsregnskaber for såvel administration som aktiviteter, og fremlægger dem i revideret stand til godkendelse på det første medlemsmøde i det nye klubår.

Han modtager indkomne penge og sørger for deres opbevaring. Han foretager udbetalinger på bestyrelsens vegne.

 

Aktivitetskassen.

Klubben skal til administration af fremskaffede midler bestemt for klubbens humanitære og alment velgørende eller på anden måde alment nyttige arbejde oprette en aktivitetskasse. Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til det / de i forbindelse med deres tilvejebringelse deklarerede formål.

Såfremt en forventet overskudsgivende aktivitet resulterer i underskud, skal dette dækkes af klubkassen. Der kan ikke gennemføres en senere aktivitet til dækning af dette.

Over aktivitetskassens midler skal der under tilsyn af revisorerne føres særskilt regnskab, ligesom disse midler skal holdes fuldstændig adskilt fra klubbens øvrige formue.

 

Sekretæren.

Sekretæren skal afgive de foreskrevne indberetninger til Kabinettet, Zoneformand og Lions Clubs International. Han skal udfærdige referat af møder og bistå præsidenten ved udfærdigelse af skrivelser, indkaldelser og dagsordener.

 

 

Clubmesteren.

Clubmesteren foretager det praktiske arrangement af møder og har opsynet med klubbens ejendele.

 

Tailtwisteren.

Tailtwisteren har til opgave at skabe en munter og fornøjelig stemning under medlemsmøderne og at sørge for, at de præges af godt kammeratskab. Han kan for at fremme dette formål pålægge bøder på højest 20 kr. Løven fodres ved mødets afslutning.

Løvefodret anvendes til sommer- og julefest.

 

Past Præsidenten.

Past Præsidenten drager omsorg for, at nye medlemmer bliver informeret om forholdene i klubben og lærer medlemmerne at kende.

PP. viderfører traditioner og drager omsorg for uskrevne regler og etik.

 

 

Bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben, klubbens præsident er formand for bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt som sekretær, kasserer, vicepræsident og klubmester.

Den afgående præsident PP fortsætter som medlem af den følgende bestyrelse, men han har kun  stemmeret, når stemmerne står lige.

Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum mindst en gang  om måneden efter præsidentens bestemmelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen skal tilstræbe enighed i beslutningerne.

Den drøfte og udtale sig om anliggender, som den forelægger til beslutning på et almindeligt medlemsmøde.

Bestyrelsen er berettiget til at disponere over et beløb på indtil 2.000 kr. af aktivitetskassens midler. Oplysning om dispositionen skal gives på det følgende medlemsmøde.

 

 

Ekstraordinære generalforsamlinger.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter præsidentens eller bestyrelsens bestemmelse og kan afholdes, hvis en tredjedel af klubbens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal i de sidstnævnte tilfælde afholdes senest 1 måned efter, at bestemmelsen er truffet, eller anmodning er modtaget.

 

Revisorer.

Revisorerne (2 medlemmer) reviderer såvel det administrative regnskab som regnskaberne for de  i regnskabsåret afsluttede aktiviteter. De må påse, ikke blot at der foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvittering for alle udgifter, men også, at der er fornødent grundlag for de  afholdte  udgifter, og at midlerne er anvendt til de bestemte formål.

 

 

 

Fuldmagt.

Klubben kan forpligtes økonomisk af præsidenten i forening med et andet medlem af bestyrelsen, dog  at der til køb, salg og pantsætning af fast ejendom udkræves underskrift af den samlede bestyrelse. Den samlede bestyrelse kan meddele specialfuldmagt til at trække på klubbens bankkonti.

 

 

Hæftelse for klubbens forpligtelser.

Intet medlem hæfter personlig for klubbens forpligtelser.

 

 

Klubbens opløsning.

Klubben kan ikke opløses, så længe et antal medlemmer, som The International Association of Lions  Clubs må anse for tilstrækkeligt, er villige til at føre klubben videre i overensstemmelse med sammenslutningens lov.

I tilfælde af opløsning af klubben skal underretning gives til sammenslutningen og klubbens almindelige formue skal tilbydes en forening med beslægtet formål, fortrinsvis en dansk Lions Klub, efter generalforsamlingens bestemmelse.

Formuen i aktivitetskassen kan alene anvendes enten direkte eller ved overdragelse til institutioner, foreninger og lignende med henvisning til "Den grønne håndbog".

 

Ændring af vedtægten.

Ændring af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling med to tredjedels majoritet, når det i den udsendte dagsorden er anført, at der er forslag om en vedtægtsændring og hvilke forhold forslaget angår.

 

 

På nettet http://fjerritslev.lions.dk/ vedligeholdes en oversigt over medlemmer, udvalg og mødedatoer.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark